Personal tècnic, de gestió i d'administració i serveis

Aquesta secció gestiona la vida administrativa del PAS d'aquesta universitat, des de l’ingrés fins a la finalització de la seva relació amb la UIB. La secció es divideix en dues àrees diferenciades:

  • Àrea de PTGAS, gestió de procediments selectius, promoció i provisió de llocs de treball i borsa de treball. Gestiona i tramita les convocatòries de selecció i promoció interna, així com les borses de treball del personal funcionari interí.
  • Àrea de PTGAS, gestió d'expedient administratiu i tràmits. Gestiona i tramita tots els procediments referents a la vida administrativa, així com el control de presència, vacances i permisos del PAS funcionari, interí i laboral.