Escoltar

Funció i objectius

Serveis que es presten en aquesta secció: 

 • Gestió de convocatòries de places de PDI funcionari (interí i numerari) i contractat, difusió, atenció, informació, i assessorament del procesos relacionats.
 • Donar suport administratiu a les comissions que han de jutjar el concursos d’accés als cossos docents i a les comissions de selecció del professorat contractat.
 • Gestió de contractes, pròrrogues i, nomenaments i preses de possessió de funcionaris
 • Gestió dels processos que afecten la vida administrativa del PDI de la universitat: triennis, compatibilitats, llicències, permisos, excedències, comisions de serveis, reingresaos, càrrecs, vacances, cessaments, etc …, Així com la corresponent anotació al RCP i al registre de personal de la CAIB.
 • Gestió de les convocatòries dels complements retributius adicionals de la CAIB per al PDI.
 • Seguiment de convenis que financien contractes del PDI
 • Gestió de l’acabament de la vida administrativa: jubilació, finalització de contractes, etc
 • Comunicació al Servei de Nòmines i Seguretat Social totes les variacions que afecten a la nòmina i a la Seguretat Social del PDI.
 • Conciliació, juntament amb al Servei de Nòmines i Seguretat Social, de les dades d’expedient administratiu amb les dades d’expedient econòmic del PDI.
 • Comunicació al Servei de Prevenció, de les altes i baixes del PDI.
 • Tramitació de prestacions de MUFACE.
 • Fulls de serveis,i altres certificats.
 • Elaboració de la memoria anual d’activitats de la secció de PDI
 • Elaboració d’estadístiques, enquestes,... a petició d’organismes externs a la UIB (INE, Sindicatura de comptes….), Així com l’aportació de les dades estadístiques del PDI a altres serveis de la UIB.
 • Elaboració del cens del PDI per a les eleccions universitàries.
 • Elaboració de la informació, control i manteniment actualitzat de la pàgina web del servei.
 • Actualització, aplicació, difusió i seguiment de la normativa que afecta al servei.
 • Manteniment i actualització de la plantilla del PDI.
 • Manteniment i custòdia de l’arxiu d’expedients del PDI.