Escoltar

Permís d'absència per treball exterior que requereix una comissió de serveis

El personal docent i investigador, per absentar-se temporalment del seu lloc de treball, ha de demanar un permís al director del Departament, petició que, una vegada validada pel director, es tramet al vicerector amb competències de professorat, perquè l’autoritzi.

En el moment que la sol·licitud ha estat autoritzada, el Servei de Recursos Humans, un cop hagi rebut, si escau, el document justificatiu, emetrà la corresponent comissió de serveis i la remetrà per correu intern a la persona interessada i a la Universitat o l’organisme corresponent.

Com s’ha de fer la sol·licitud

Aquestes sol·licituds s’han de tramitar per UIBdigital: Gestions i serveis, Sol·licituds, Permís d’absència per treball exterior.

A la sol·licitud s’ha de fer constar el motiu del desplaçament, el lloc i les dates de l’absència.

Justificants d’absència

Quan l’absència es produeix amb motiu del nomenament com a membre d’un tribunal de proves d’accés o de tesi doctoral, la persona interessada no ha de presentar cap justificant, el procediment es fa directament entre universitats.

Quan l’absència es produeix per l’assistència a un altre tipus d’actes o comissions, la persona interessada ha de fer arribar al Servei de Recursos Humans una còpia del document que justifica l’absència.

Objectiu del procediment

L’objectiu d’aquest nou sistema de sol·licituds és aconseguir un procediment que faci arribar la informació al director del departament i al vicerector amb funcions de professorat de forma àgil i ràpida, i al mateix temps evitar molèsties a la persona interessada.

Amb aquest sistema el professor podrà consultar, a UIBdigital, les seves absències i d’aquesta forma en tindrà un arxiu històric a la seva disposició.