Procediment d'excedència

Normativa aplicable

Informació general sobre l'excedència per al personal funcionari

Tipus d’excedències per al personal funcionari

 • Exc. vol. per interès particular (art. 102 Llei 3/2007, art. 89.2 Llei 7/2007 i art. 16 RD 365/1995). 
 • Exc. vol. per agrupació familiar (art. 104 Llei 3/2007, art. 89.3 Llei 7/2007 i art. 17 RD 365/1995).
 • Excedència per cura de fill. Juntament amb la sol·licitud d’excedència, s’ha de presentar declaració del sol·licitant de no desenvolupar activitat que pugui impedir o menyscabar la cura personal del fill (art. 105 Llei 3/2007, art. 89.4 Llei 7/2007 i art. 14 RD 365/1995).
 • Exc. vol. per cura de familiars. Juntament amb la sol·licitud d’excedència, s’ha de presentardeclaració del sol·licitant de no desenvolupar activitat que pugui impedir o menyscabar la cura personal del familiar fins al 2n grau de consanguinitat o afinitat del qual es fa càrrec (art. 105 Llei 3/2007 i art. 89.4 Llei 7/2007).
 • Exc. vol. per prestar serveis en el sector públic.La persona interessada ha de presentar amb aquesta sol·licitud nomenament o proposta de nomenament del nou lloc de treball (funcionari o laboral en qualsevol Administració pública). (art. 103 Llei 3/2007 i art. 15 RD 365/1995, RD 255/2006, de 3 de març).
 • Excedència per motius de salut (art. 107 Llei 3/2007).
 • Excedència per a les víctimes de violència (art. 106 Llei 3/2007 i art. 89.5 Llei 7/2007).
 • Excedència temporal per incorporar-se a empreses de base tecnològica. ÚNICAMENT HI POT OPTAR EL PDI (art. 104 Estatuts de la UIB i art. 83.3 de la LOMLOU)

Informació general sobre l'excedència per al personal laboral

Tipus d’excedències per al personal docent i investigador laboral 

(Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors.)

 • Exc. forçosa. Per designació per a càrrec públic (art. 46.1).
 • Exc. voluntària (art. 46.2).
 • Exc. per cura de fill (art. 46.3).
 • Exc. per cura de familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat (art. 46.3).
 • Exc. per exercir funcions sindicals d’àmbit provincial o superior (art. 46.4).
 • Excedència voluntària especial. Juntament amb la sol·licitud d’excedència, s’ha de presentar declaració del sol·licitant de no prestar serveis en el sector públic mentre duri aquest tipus d’excedència. Es pot demanar fins el 31 de desembre de 2013. Té una durada mínima de sis mesos i màxima de tres anys (art. 15 Decret llei 5/2012, d’1 de juny).

Òrgan competent

El Rector de la Universitat de les Illes Balears és l’òrgan competent per resoldre la sol·licitud d’excedència, tant en el cas dels funcionaris com dels laborals.

Termini per resoldre

El termini per resoldre les sol·licituds d’excedència és d’un mes en el cas d’excedència per cura de fills i de tres mesos per a la resta d’excedències.