Escoltar

Procediment per tramitar el complement retributiu d'estímul i reconeixement de la docència i la formació permanent del PDI funcionari i contractat

Normativa

  • Decret 7/2017, de 10 de febrer, de complements retributius addicionals del personal docent i investigador de la Universitat de les Illes Balears (BOIB núm. 18, d’11 de febrer)
  • Resolució del director general de Política Universitària i d’Ensenyament Superior de 13 de febrer de 2017 per la qual s’aprova el protocol d’avaluació establert en el Decret 7/2017, de 10 de febrer, de complements retributius addicionals del personal docent i investigador de la Universitat de les Illes Balears (BOIB núm. 20, de 16 de febrer).

Podeu consultar el Decret i el protocol dels complements retributius autonòmics a l’adreça electrònica següent: http://rrhh.uib.cat/seccions/pdi/normativa.

Informació general

Maneres d’obtenir la sol·licitud que heu de presentar:

Llocs de presentació de les sol·licituds: les sol·licituds han de presentar-se al Registre General de la UIB, Son Lledó, campus universitari (cra. de Valldemossa, km 7.5), o a les unitats de registre en funcionament als distints centres de la UIB.

Termini de presentació de sol·licituds: un mes a comptar a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al FOU.

Els requisits als quals fa referència la convocatòria s’han de tenir en data 31 de desembre de l’any anterior al de la convocatòria.

Els efectes econòmics del complement seran a partir del dia 1 de gener de l’any en què es convoca. La percepció del complement retributiu que es pugui concedir als professors resta condicionada al fet que la Universitat de les Illes Balears rebi el finançament i la transferència específica corresponent d’aquest complement de la Conselleria d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears.

Documentació

Documentació per justificar els mèrits

La justificació de la documentació corresponent als mèrits que s’aportin ha de ser:

En cas de fer la sol·licitud en paper, mitjançant fotocòpia simple (sense compulsa).

La comissió de valoració podrà, en cas de considerar-ho necessari, demanar als interessats que presentin els documents originals.

Per agilitar la tasca d’avaluació, en cap cas no s’ha de presentar una relació completa de tots els mèrits contrets en el període avaluable, sinó que cada sol·licitant ha de seleccionar els mèrits que li permetin acreditar els deu punts necessaris per obtenir l’avaluació positiva del complement retributiu d’estímul i reconeixement de la docència i la formació permanent. Si escau, la comissió d’avaluació demanarà altres aportacions, aclariments o justificants addicionals, que s’hauran de lliurar per escrit i en un termini de deu dies hàbils.

Valoració dels mèrits: per emplenar l’autoavaluació dels mèrits al·legats heu de consultar la Resolució del director general de Política Universitària i d’Ensenyament Superior de 13 de febrer de 2017 per la qual s’aprova el protocol d’avaluació establert en el Decret 7/2017, de 10 de febrer, punt 4.

Recordau que en les sol·licituds de primera assignació, si els mèrits són anteriors als darrers sis anys, es valoren sols amb un 33 per cent de les puntuacions indicades al protocol.

Per completar el període avaluable de sis anys que estableix la disposició addicional tercera del nou Decret 7/2017 la primera renovació es podrà fer, de manera excepcional i per una sola vegada, tenint en compte l’activitat duta a terme des de l’1 de gener de l’any immediatament anterior a l’any en què es va obtenir la darrera avaluació positiva i fins al 31 de desembre de 2017.

Documents per justificar els serveis fora de la Universitat de les Illes Balears

S’ha d’aportar, en paper o en format electrònic, al Servei de Recursos Humans els originals dels documents acreditatius (certificats, contractes, etc.), sempre que no constin a l’expedient administratiu.

Altres documents

Els certificats per justificar els requisits de vinculació, dedicació i antiguitat seran expedits d’ofici pel Secretari General de la Universitat de les Illes Balears, i el servei de Recursos Humans els enviarà directament a l’AQUIB.

Si teniu qualsevol dubte o voleu qualque aclariment relacionat amb el complement retributiu de reconeixement de la docència i la formació permanent, podeu telefonar a les extensions següents:

Fina Galindo: 3412, fina.galindo@uib.es

Malén Torrens: 2877, malen.torrens@uib.es

També podeu fer la consulta directament per correu electrònic.