Convocatòria

Us comunic que es posen a disposició de tota la comunitat universitària (PDI i PAS) les accions formatives previstes per al Pla de formació de l’any 2011.

Per a l’any 2011 s’han introduït modificacions substancials en la gestió de la formació que afecta principalment el PAS. A continuació us fem un petit resum de les modificacions principals:

Modificacions de la normativa del Pla de formació

1. Normes sobre les proves d’aprofitament dels cursos de formació.

2. Normes sobre assistència als cursos. Les absències han de ser justificades i tan sols podran arribar al 20 per cent del total d’hores.

3. Normes sobre els cursos semipresencials.

Mòdul 2. Formació de caràcter general, cursos d’informàtica.

L’any 2011 es realitzarà una prova de nivell a aquelles persones que hagin sol·licitat un curs de Word o Excel. Segons el resultat de la prova el CTI procedirà a assignar els alumnes als nivells corresponents. La prova de Word es realitzarà el dia 10 de gener i la prova d’Excel serà el dia 11 de gener de 2011.

Mòdul 3. Idiomes

El Pla de formació de la UIB vol aconseguir que l’aprenentatge d’anglès sigui més atractiu per al PAS de la nostra universitat i que l’esforç invertit pugui ser més rendible per al personal. Amb aquesta finalitat a partir de l’any 2011 els cursos que s’impartiran estaran homologats amb els cursos que ofereix el Servei Lingüístic.

Cursos del Servei Lingüístic:

  • Anglès A1/1       (55-60 hores)
  • Anglès A1/2       (55-60 hores)
  • Anglès A2/1       (55-60 hores)
  • Anglès A2/2      (55-60 hores) (prova de nivell)
  • Anglès III (B)   (110-120 hores) (prova de nivell)

Quan es finalitza cadascun d’aquests mòduls es fa una prova d’aptitud per poder accedir al mòdul següent. Quan s’acaben els mòduls Anglès A2/2 i Anglès III (B) es fa una prova de nivell i es dóna un certificat que ho acredita. Aquest nivell es podrà fer servir com a mèrits a la fase de concurs de les convocatòries de provisió i promoció del PAS.

Les persones interessades també podran fer, sense necessitat de fer els cursos d’anglès, les proves de nivell que realitza el Servei Lingüístic els mesos de març (prova oral) i setembre (prova escrita).

Per a l’any 2011 el Pla de formació ofereix dos cursos: Anglès A1/1 i Anglès A2/1. Les persones que no tinguin coneixements d’anglès han de sol·licitar directament el curs A1/1 i les persones que vulguin accedir al curs A2/1 hauran de realitzar prèviament una prova de nivell el dia 17 de desembre de 2010.

Atès que aquests cursos són de llarga durada, entre 55 i 60 hores, i que els cursos d’idiomes no es computen per a l’adjudicació del total d’hores de formació a què té dret cada treballador, les hores de formació dels cursos d’anglès es repartiran de la manera següent: 2/3 del total d’hores es faran dins horari laboral i 1/3 del total d’hores es farà fora de l’horari laboral.

Mòdul 4. Prevenció de riscs laborals. Cursos obligatoris.

No cal sol·licitar l’admissió a aquests cursos, atès que hi sereu inscrits pel mateix Servei de Prevenció.

Per aclarir dubtes, podeu telefonar a les extensions 31 01 / 97 17, o escriure a l’adreça electrònica <pla.formacio@uib.es>.

Palma, 25 de novembre de 2010

El vicerector de Planificació Economicoadministrativa i president de la Comissió de Formació,
Antoni Llull

 

Srs. membres del PAS i PDI d'aquesta universitat.