Carta de serveis i de compromís

Compromís del Servei de Recursos Humans amb la qualitat

El Servei de Recursos Humans (SRH) vol expressar el seu compromís amb la qualitat i la millora contínua de totes les activitats que es desenvolupin en l’àmbit de la seva competència.
Es compromet a:

 • PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DELS RECURSOS HUMANS
  • Garantir que el personal de nou ingrés, en el termini màxim de 3 dies hàbils, disposi de clau d’accés com a usuari a la UIBdigital i la targeta universitària.
  • Informació actualitzada del catàleg a la web del Servei de Recursos Humans.
  • Mantenir actualitzada, a la pàgina web del Servei de Recursos Humans, la normativa bàsica que afecta el personal.
 • SELECCIÓ DE PERSONAL I PROVISIÓ DE PLACES
  • Difondre les convocatòries de selecció, promoció i concursos de personal funcionari a través de la web en el mateix moment de la publicació, així com donar l’assessorament que es demani.
  • Incloure a la web tota la informació relativa a les convocatòries obertes de personal funcionari, dins les 24 hores següent a la firma de les resolucions.
  • El 100% de les convocatòries tindran establert un termini màxim de resolució.
  • Donar suport administratiu als membres dels tribunals des de l’inici fins a la finalització de la convocatòria.
  • Actualització permanent dels membres de la borsa de treball del PAS.
 • GESTIÓ DELS PROCESSOS QUE AFECTEN LA VIDA ADMINISTRATIVA DEL PERSONAL
  • Resolució de sol·licituds de reconeixement de compatibilitat i de situacions administratives en el termini que disposa la llei.
  • Resoldre les consultes rebudes per correu electrònic, amb identificació de l’usuari, en un termini de 4 dies hàbils, excepte si requereixen informe superior o jurídic.
  • Enviar comunicació al Registre Central de Personal de totes les variacions que afecten l’expedient administratiu del personal, per a la inscripció corresponent.
  • Enviar, per correu electrònic, avís de finalització del període de validesa dels complements autonòmics del PDI per fer-ne la renovació.
  • Garantir que el 90 per cent del personal es doni d’alta a l’aplicació de recursos humans per percebre la nòmina des del mateix mes d’inici de la prestació del servei, sempre que comenci abans del dia 10 del mes.
  • Expedir certificats ordinaris en el termini màxim de 5 dies hàbils des de la recepció de la petició, excepte en casos de convocatòries massives.
  • Enviar a MUFACE les sol·licituds de prestacions complementàries (PDI) en el termini màxim de 5 dies hàbils.
 • GESTIÓ DELS PROCESSOS DE FORMACIÓ
  • Aplicació dels criteris establerts a la normativa de formació per assegurar l’eficàcia i la transparència de la selecció.
  • Enviar un avís recordant l’inici dels cursos, als alumnes i als formadors, abans que comencin.
  • Expedició de certificats als assistents a les accions formatives en un termini no superior a 10 dies des de la recepció de la documentació firmada pel formador.
  • Gestionar el pagament dels formadors al Servei de Control i Comptabilitat en el termini màxim de 15 dies hàbils des de la recepció de la factura firmada per la persona interessada.
 • GESTIÓ DE DADES I INFORMACIÓ ESTADÍSTICA ACTUALITZADA RELATIVA A LA SITUACIÓ DE LA PLANTILLA
  • Facilitar la informació estadística sol·licitada en el termini màxim d’un mes.
  • Enviar relació estadística mensual de les altes i baixes de personal al Servei de Prevenció, per tal de tenir actualitzades les seves bases de dades.
  • Facilitar la retirada de documentació aportada a les diferents convocatòries en els terminis establerts a la carta de serveis.
 • GESTIÓ DEL PROCÉS D’ELECCIONS SINDICALS
  • Donar suport administratiu i facilitar les dades necessàries per posar en marxa el procés.
 

1. Presentació

Dades generals

 • Denominació de l’òrgan prestador del servei  
  • Servei de Recursos Humans 
 • Adreça, correu electrònic, telèfon i fax
  • Campus universitari. Carretera de Valldemossa, km 7.5
  • 07122 Palma
  • irene.vich@uib.cat
  • Telèfon 971 17 31 02
  • Fax 971 17 28 52 
 • Localització
 • Horaris d’atenció al públic
  • De dilluns a divendres de les 9 a les 14 hores
  • Juliol, agost i fins al dia 15 de setembre: de 8:30 a 13:30 hores
 • Pàgina web

Missió, visió i valors

Missió

És missió del Servei de Recursos Humans la gestió de la vida administrativa i econòmica de tot el personal que forma part de la Universitat, des de l’accés fins a la finalització de la relació que manté amb la institució, així com garantir una formació contínua, que permeti millorar la qualificació professional del personal i la qualitat del servei ofert.

Ens correspon donar el suport necessari als òrgans de govern de la Universitat en matèria de recursos humans, així com vetllar pel compliment de la legalitat vigent en tots els procediments de la nostra competència.

Visió

El Servei de Recursos Humans s’esforça per incrementar l’eficàcia i l’eficiència millorant contínuament els processos interns i els sotmesos a transversalitat. De la mateixa manera que forma part de la nostra raó de ser atendre les expectatives i aconseguir la satisfacció de tots els usuaris assegurant un servei excel·lent i de qualitat. Apostam per l’ús i per la implantació efectiva de les noves tecnologies.  

Valors 

 • Confidencialitat, fiabilitat i responsabilitat.
 • Voluntat de millora permanent.
 • Tracte humà i respectuós als treballadors i usuaris.
 • Orientació a l’usuari.
 • Esperit de col·laboració.
 • Consciència d’equip.   

2. Catàleg dels principals serveis que es presten, normativa aplicable i compromisos de qualitat

PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DELS RECURSOS HUMANS

 • Oferta pública d’ocupació PAS
 • Procediment per obtenir la targeta universitària (PAS/PDI)
 • Sol·licituds internes d’incorporació de personal (contractes i/o interins PAS)
 • Plantilla (PAS/PDI)

SELECCIÓ DE PERSONAL I PROVISIÓ DE PLACES

 • Convocatòries de personal docent i investigador de cossos docents (PDI)
 • Convocatòries de personal docent i investigador contractat laboral (PDI)
 • Integracions de professors titulars d’escola universitària a professors titulars d’universitat (PDI)
 • Convocatòries de personal d’administració i serveis (PAS)
 • Concurs de mèrits i concurs específic (PAS)
 • Convocatòria de concurs de lliure designació (PAS)
 • Convocatòria de provisió de vacants en comissió de serveis (PAS)
 • Convocatòries de promoció interna vertical (PAS)
 • Convocatòria de promoció interna horitzontal (PAS)
 • Permuta (PAS)
 • Constitució de borses de treball (PAS)

GESTIÓ DELS PROCESSOS QUE AFECTEN LA VIDA ADMINISTRATIVA DEL PERSONAL

 • Sol·licitud del complement retributiu addicional d’estímul i reconeixement de la docència i la formació permanent del personal docent i investigador de la Universitat de les Illes Balears (CAIB) (PDI)
 • Complements de Campus Extens i increment de càrrega (PDI)
 • Sol·licitud de prestacions complementàries de MUFACE (PDI)
 • Gestió de la contractació i pròrrogues del nou curs acadèmic (PDI)
 • Finalització, suspensió o rescissió de contracte (PDI)
 • Expedició de certificats i fulls de servei (PAS/PDI)
 • Reconeixement de serveis previs (PAS/PDI)
 • Reconeixement de triennis (PAS/PDI)
 • Expedients de compatibilitat (activitats públiques i privades) (PAS/PDI)
 • Reconeixement de grau professional (PAS)
 • Càrrecs acadèmics i nivell 33 (PAS/PDI)
 • Serveis especials (PAS/PDI)
 • Serveis en altres administracions públiques (PAS/PDI)
 • Reingrés al servei actiu (PAS/PDI)
 • Pròrroga en el servei actiu (PAS/PDI) emèrit (PDI)
 • Excedències (PAS/PDI)
 • Jubilació (PAS/PDI)
 • Custòdia i retirada de documentació presentada (PAS/PDI)

CONDICIONS LABORALS

 • Control horari (PAS)
 • Calendari laboral (PAS)
 • Vacances, permisos i llicències (PAS/PDI)
 • Control de vagues (PAS/PDI)
 • Teletreball (PAS)

CARRERA PROFESSIONAL (PAS)

 • Avaluació de l’acompliment
 • Convocatòries de promoció dins la carrera

FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT (PAS/PDI)

 • Planificació de les accions formatives
 • Gestió de la formació
 • Formació G9
 • EBAP (PAS)

DADES ESTADÍSTIQUES (PAS/PDI)

MOBILITAT (PAS/PDI)

ELECCIONS SINDICALS (PAS/PDI)

 • Gestió de les eleccions sindicals
 • Control i manteniment actualitzat dels òrgans de representació

ELABORACIÓ DEL PRESSUPOST DE CAPÍTOL I

JUSTIFICACIÓ DE CONVENIS DE NOUS ESTUDIS

3. Participació i col·laboració dels usuaris en la millora de la prestació dels serveis. Sistema de queixes i suggeriments

El Servei de Recursos Humans té previstes diferents actuacions per escoltar i analitzar la veu dels usuaris i de les usuàries. Els principals canals de participació existents són els següents:

 • Queixes, suggeriments i felicitacions. La gestió i la revisió de queixes, suggeriments o felicitacions estan regulades al procés GER-QIS. Les persones interessades a presentar-ne ho poden fer per qualsevol del canals següents:
 • Atenció personalitzada de la cap de Servei amb una petició prèvia en línia (marga.torrens@uib.es) o per telèfon (971 17 31 02).

4. Mesures d'esmena

En cas d’incompliment dels compromisos establerts en aquesta carta, la cap del servei, assumeix la responsabilitat d’informar a l’usuari sobre les causes que l’han motivat i de prendre les mesures que estiguin al seu abast per poder corregir els problemes o insatisfaccions ocasionats.

5. Data d’elaboració i de futura revisió de la carta

 • Data d'aprovació
  • juliol de 2010
 • Primera revisió i actualització
  • juliol de 2012
 • Propera revisió i actualització
  • juliol de 2014
 • Darrera actualització
  • 20/09/2022