Escoltar

Teletreball

El dia 17 de maig de 2013 es va publicar l’Acord normatiu 10574, de 21 de març, pel qual es regula la modalitat de teletreball per al personal d’administració i serveis de la Universitat de les Illes Balears, com a sistema de prestació del servei públic no presencial, que va entrar en vigor l’endemà de publicar-se al Full Oficial de la Universitat de les Illes Balears (núm. 382).

El personal inclòs en l’àmbit d’aplicació d’aquest acord interessat a prestar serveis mitjançant la modalitat de teletreball que compleixi amb els requisits de l’article 4, ho pot sol·licitar a la Gerència, amb el vistiplau del responsable de la unitat administrativa de qui depengui funcionalment.

L’empleat públic que es vulgui acollir a aquesta modalitat, ha de presentar el programa de teletreball i  fer la corresponent sol·licitud electrònica, que trobarà a UIBdigital.

Un cop acabat el període de teletreball concedit, s’ha de presentar la memòria i fer la corresponent comunicació electrònica de finalització de teletreball a UIBdigital.

En cas de voler prorrogar la situació, s’ha de fer una nova sol·licitud de teletreball.

La documentació addicional de: Programa de treball i Memòria s’ha de presentar en format digital. tenint en compte les plantilles fetes a aquest efecte, i que podeu trobar al portal PAS.