Teletreball

El dia 17 de maig de 2013 es va publicar l’Acord normatiu 10574, de 21 de març, pel qual es regula la modalitat de teletreball per al personal d’administració i serveis de la Universitat de les Illes Balears, com a sistema de prestació del servei públic no presencial, que va entrar en vigor l’endemà de publicar-se al Full Oficial de la Universitat de les Illes Balears (núm. 382).

El personal inclòs en l’àmbit d’aplicació d’aquest acord interessat a prestar serveis mitjançant la modalitat de teletreball que compleixi amb els requisits de l’article 4, ho pot sol·licitar a la Gerència, amb el vistiplau del responsable de la unitat administrativa de qui depengui funcionalment.

L’empleat públic que es vulgui acollir a aquesta modalitat, ha de presentar el programa de teletreball i  fer la corresponent sol·licitud electrònica, que trobarà a UIBdigital.

Un cop acabat el període de teletreball concedit, s’ha de presentar la memòria i fer la corresponent comunicació electrònica de finalització de teletreball a UIBdigital.

En cas de voler prorrogar la situació, s’ha de fer una nova sol·licitud de teletreball.

La documentació addicional de: Programa de treball i Memòria s’ha de presentar en format digital. tenint en compte les plantilles fetes a aquest efecte, i que podeu trobar al portal PAS.