Normativa pr˛pia de la UIB

Jornada, permisos i llicències

Teletreball

Conveni col·lectiu del personal de PAS laboral

Contractació, provisió de vacants i promoció

Plantilla i ordre de funcions

Pla d'actuació de gerència

Col·laboradors honorífics

 

Normativa General

Normativa General

 

Incompatibilitats

  • Reial Decret 598/1985, de 30 d'abril, sobre incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de l'Estat, de la Seguretat Social i dels Ents, Organismes i Empreses dependents.
  • Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'Incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques

Règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú

Reconeixement de serveis previs a les administracions públiques

  • Reial Decret 1461/1982, de 25 de juny, de reconeixement de serveis públics en l'Administració Pública. Complementa la Llei 70/78.
  • Llei 70/1978, de 26 de desembre, de reconeixement de serveis públics en l'Administració Pública.

Règim Disciplinari dels Funcionaris de l'Administració de l'Estat

  • Reial Decret 33/1986, de 10 de gener, pel qual s'aprova el Reglament de Règim Disciplinari dels Funcionaris de l'Administració de l'Estat.